Повна версія Статуту ГО “МЛК”

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«МУНІЦИПАЛЬНА ЛІГА КИЄВА»
м. Київ – 2013

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Муніципальна ліга Києва» (далі – Організація) є неприбутковою, незалежною місцевою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі єдності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Повне найменування Організації – громадська організація «Муніципальна ліга Києва».
1.3. Скорочене найменування – ГО «МЛК».
1.4. Право на виключне використання своєї назви (найменування) належить Організації після її реєстрації у встановленому законом порядку.
Забороняється використання назви (найменування) Організації фізичними та юридичними особами, які не є членами або посадовими особами Організації, для цілей, не пов’язаних з її діяльністю.
1.5. Громадська організація «Муніципальна ліга Києва» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.
Діяльність Громадської організації може бути обмежена лише Конституцією та законами України.
1.6. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності в роботі.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Організація набуває статусу, прав та обов’язків юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до законодавства.
2.2. Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибуткує непідприємницькою, некомерційною і неприбутковою громадською організацією.
2.3. Як юридична особа Організація наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, має право від свого імені вступати в зобов’язання, укладати правочини, договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов’язки, пов’язані зі своєю діяльністю.
2.4. Організація може мати самостійний баланс, рахунки (поточні, депозитні та інші) у банківських та інших фінансових установах, печатки та кутові штампи, власні бланки, емблеми, нагрудні знаки, членські квитки, знаки, жетони, медалі, грамоти, іншу символіку та атрибутику зі своєю назвою (найменуванням).
Виготовлення, використання, затвердження символіки здійснюється згідно законодавства та цього Статуту.
2.5. Діяльність Організації не обмежується строком.
2.6. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а члени Організації не відповідають за зобов’язаннями Організації. Члени, засновники Організації не мають права на майно (частку майна) Організації. Доходи, майно, активи Організації не підлягають розподілу між її членами, засновниками та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
2.7. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Організації.
2.8. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами законодавства України, міжнародними договорами, ратифікованими у встановленому законом порядку, а також цим Статутом та іншими внутрішніми документами та актами, прийнятими Організацією у порядку та у відповідності до цього Статуту.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних, виборчих, політичних та інших спільних прав та інтересів своїх членів, сприяння розвитку місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню демократичного громадянського суспільства.
3.2. Основними завданнями Організації є:
3.2.1. сприяти процесам політичної демократизації держави;
3.2.2. сприяти становленню місцевого самоврядування у місті Києві шляхом проведення виборів Київського міського голови у два тура, відновлення районних у м. Києві рад, ліквідації Київської міської та районних в м. Києві державних адміністрацій та утворення виконавчих органів Київської міської та районних рад;
3.2.3. сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм, що спрямованні на розвиток місцевого самоврядування, створення органів самоорганізації населення, покращення правової освіти громадян та поліпшення економічного становища соціально незахищених верств населення;
3.2.4. розширення участі громадськості у формуванні та реалізації державної та місцевої політики, формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та самоорганізації населення;
3.2.5. сприяти зростанню політичної культури суспільства та держави,рівня правової обізнаності членів Організації та громадськості;
3.2.6. сприяти проведенню моніторингу громадської думки з питань діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
3.2.7. сприяти проведенню громадських обговорень, наукових конференцій, круглих столів з питань розвитку в Україні громадянського суспільства, забезпечення та захисту прав і свобод людини, а також вивчення громадської думки з питань розвитку України як правової і демократичної держави;
3.2.8. сприяти створенню умов для участі громадян в розробленні та громадському обговоренні проектів законів та нормативно-правових актів;
3.2.9. сприяти розвитку і забезпеченню відкритості, прозорості і публічності діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, а також доступу громадян до інформації про їх діяльність та до прийнятих ними рішень;
3.2.10. сприяти своєчасному, публічному реагуванню органів державної влади та місцевого самоврядування на пропозиції і зауваження громадськості;
3.2.11. ініціювати проведення органами державної влади і місцевого самоврядування консультацій з громадськістю при підготовці і прийнятті рішень з питань суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;
3.2.12. сприяти розвитку антикорупційної політики, реалізації антикорупційних програм та участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції;
3.2.13. проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, а також наукових, соціологічних інших досліджень з питань запобігання і протидії корупції;
3.2.14. проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання і протидії корупції та виявлені факти корупційних правопорушень;
3.2.15.сприяти формуванню і розвитку механізмів, програм тощо, спрямованих на підвищення рівня підзвітності та відповідальності органів місцевого самоврядування перед територіальними громадами;
3.2.16.сприяти вдосконаленню і розвитку демократичних принципів виборчого права, а також публічності і відкритості виборчого процесу;
3.2.17. здійснювати діяльність пов’язану зі спостереженням на виборах референдумах та інших формах народного волевиявлення відповідно до чинного законодавства України;
3.2.18.сприяти підвищенню активності громадян у державному та громадському житті, суспільному реагуванні на протиправні рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
3.2.19.сприяти залученню громадськості до розв’язання проблем, що мають важливе суспільне значення, зокрема, у формі соціального опитування, громадського моніторингу підготовки та виконання рішень, експертизи їх ефективності, розробки та подання пропозицій, висновків, рекомендацій тощо;
3.2.20.забезпечити організаційну єдність та координацію діяльності членів Організації для спільного досягнення мети та завдань згідно цього Статуту;
3.3. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:
3.3.1. здійснювати будь-яку незаборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань Організації;
3.3.2. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
3.3.3. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування;
3.3.4. одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань;
3.3.5. вносити пропозиції до органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань статутної діяльності Організації;
3.3.6. в порядку, передбаченому діючим законодавством здійснювати громадський контроль за діяльністю державних органів, установ, закладів та їх посадових осіб;
3.3.7. виявляти та в порядку передбаченому законодавством України реагувати на виявлені факти порушення законодавства, задля захисту порушених прав та свобод людей;
3.3.8. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні;
3.3.9. здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення установ та організацій зі статусом юридичної особи, засновувати заклади освіти, наукові та експертні установи, спілки, союзи, асоціації та вступати в уже засновані та діючі спілки об’єднань громадян, утворювати блоки та коаліції з іншими об’єднаннями громадянв тому числі міжнародними,для виконання статутних завдань;
3.3.10. засновувати засоби масової інформації та створювати веб-сайти, інтернет видання для розповсюдження інформації стосовно своєї діяльності;
3.3.11. проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, благодійні акції тощо); брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, тренінги, турніри, лекторії, круглі столи та інші освітні, спортивні та наукові заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації;
3.3.12. співпрацювати з школами, культурними, навчальними та спортивними організаціями а також сприяти організації впорядкованого дозвілля громади шляхом участі у святкуванні, урочистостях, конкурсах, аматорських спортивних та інших змаганнях, вечорах відпочинку, культурно-мистецьких акціях та фестивалях;
3.3.13. приймати участь в розробленні та виконанні проектів і різноманітних соціальних програм та приймати участь в конкурсах на отримання відповідної державної підтримки діяльності громадських організацій;
3.3.14. мати своїх представників та приймати участь в діяльності органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, створених при Міністерствах та інших державних органах України;
3.3.15. здійснювати розробку проектів рішень,проводити громадську правову експертизу та незалежну оцінку діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, вносити пропозиції до органів влади і управління щодо розробки нормативних документів, локальних актів;
3.3.16. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність, організовувати юридичну, консультаційну, експертну допомогу громадянам відповідно до чинного законодавства України;
3.3.17. направляти своїх представників (офіційних спостерігачів) для участі у виборчому процесі та спостереженні за ним на виборах загальнонаціонального, регіонального та місцевого рівнів відповідно до чинного законодавства.
3.3.18. отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, доходів від проведення спеціальних заходів (благодійних акцій), самостійно вирішувати питання про їх використання;
3.3.19. збирати, зберігати та поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, мету та завдання, популяризувати свою назву та символіку;
3.3.20. співпрацювати з іноземними та міжнародними громадськими організаціями, підтримувати професійні зв‘язки, обмін досвідом та інформацією, обмін делегаціями, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, укладати відповідні угоди;
3.3.21. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Членство в Організації є добровільним.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, визнають мету, завдання та Статут Організації, сприяють їх реалізації і виконанню та сплачують членські внески.
4.3. Прийняття в члени Організації здійснюється ГоловоюОрганізації на підставі письмової заяви особи, яка бажає стати членом Організації. Ця заява протягом місяця з дня її подання розглядається Головою Організації, який приймає рішення про прийом (відмову в прийомі) у члени Організації.
4.4. Умовою членства в організації є сплата особою вступного внеску в розмірі та в порядку, встановленому Положенням про членство та облік членів Організації. Членство в Організації здійснюється на постійній основі.
4.5. Кількість членів Організації є необмеженою. Усі члени Організації є вільними у своїх правах та обов’язках, дискримінація членів Організації забороняється.
4.6. Права члена Організації:
– брати участь в діяльності статутних органів, обирати та бути обраними до складу статутних органів Організації;
– вносити на розгляд статутних органів Організації пропозиції з питань діяльності Організації, брати участь в обговоренні цих питань;
– приймати участь та голосувати на Загальних Зборах членів Організації;
– висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Організації;
– одержувати інформацію щодо діяльності Організації, крім випадків, передбачених законодавством;
– приймати активну участь в програмах, проектах та інших заходах, які проводятьсяОрганізацією;
– звертатися до Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
– отримувати консультації, роз’яснення з питань діючого законодавства України та користуватися іншою кваліфікованою правовою допомогою спеціалістів Організації;
– припинити членство в Організації;
– користуватися всіма іншими правами, передбаченими цим Статутом, внутрішніми положеннями Організації та діючим законодавством України.
4.7. Члени Організації зобов’язані:
– сприяти досягненню мети та здійсненню завдань Організації, брати участь у заходах, що проводяться Організацією;
– дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту Організації;
– виконувати рішення та доручення статутних органів Організації;
– утримуватись від діяльності, що може завдати шкоду Організації;
– дотримуватись морально-етичних принципів Організації, не вести діяльності, що їм суперечить;
– виступаючи від імені Організації та висловлюючи свої особисті думки та міркування, що розбігаються з положеннями та рішеннями, які було затверджено Загальними Зборами та правлінням Організації, робити особливе зауваження, що ці думки та міркування є особистими та не співпадають з положеннями та рішеннями Організації;
– своєчасно сплачувати вступні та членські внески в порядку, розмірах та строки, що встановленні Положенням про членство та облік членів Організації;
– письмово повідомляти ГоловуОрганізації про вихід з членів Організації за 1 (один) місяць до виходу;
– нести інші обов’язки, передбачені цим Статутом, внутрішніми положеннями Організації та діючим законодавством України.
4.8. Членство може бути припинене у наступних випадках:
– виходу з членів Організації на підставі поданої письмової заяви Голові Організації;
– смерті члена Організації;
– виключення з членів Організації.
4.9. Підстави для виключення з членів Організації:
– порушення вимог Статуту або вчинення дій, що дискредитують Організаціючи завдали їй матеріальну або моральну шкоду;
– не явка на Загальні Збори Організації або інші засідання статутних органів, у разі входження до них, без поважної причини більш ніж 2 рази;
– неучасть в діяльності Організації;
– несплата членських внесків без поважних причин протягом року;
– в інших випадках, визначених Положенням про членство та облік членів Організації та законодавством.
4.10. Засновники Організації є Почесними членами Організації. Особа, яка має особливі заслуги в науці, освіті чи в активній громадській діяльності та бере участь у роботі Організації, може бути іменована Почесним членом Організації. Рішення про це приймається Правлінням Організації.
4.11. Почесні члени Організації залучаються до здійснення проектів і програм, які здійснює або фінансує Організація, виступають керівниками, кураторами та координаторами програм та заходів, що здійснюються під егідою Організації.
4.12. Почесні члени мають право вирішального голосу за поділу голосів на Загальних Зборах членів Організації. Почесні члени Організації можуть брати участь у засіданнях Правління Організації з правом дорадчого голосу.
4.13. Виключення з членів Організації здійснюється за рішенням Голови Організації.
4.14. Рішення про виключення з членів Організації, як і відмова у прийнятті в члени, можуть бути оскаржені Загальним Зборам на їх черговому (позачерговому) засіданні.
4.15. В діяльності Організації приймають участь співробітники Організації. Співробітниками Організації є керівники її постійно діючих керівних органів, керівники відокремлених підрозділів Організації. За об’ємом прав співробітники Організації прирівнюються до членів організації. Особливості їх правового статусу передбачаються внутрішніми положеннями Організації.
4.18. Внутрішніми положеннями Організації може бути передбачено можливість видачі посвідчень членам Організації та співробітникам Організації, а також символіки Організації у формі нагрудних знаків згідно зразків, які затверджені відповідними внутрішніми положеннями Організації.
4.19. Всі інші питання, що стосуються членства та діяльності співробітників Організації регулюються Положенням про членство та облік членів Організаціїта іншими положеннями, які приймаються та затверджуються в порядку, передбаченому цим Статутом.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Статутними органами управління Організацією є:
– Загальні збори членів Організації;
– Правління;
– Голова Організації;
– Контрольно-ревізійна комісія.
5.2. Загальні Зборичленів Організації (далі Загальні Збори).
5.2.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори.
5.2.2. Загальні Збори скликаються за мірою необхідності, але не рідше одного разу на два роки. Загальні Збори скликаються ГоловоюОрганізації. За цим рішенням визначаються час і місце проведення Загальних Зборів, попередній порядок денний.
5.2.3. У Загальних Зборах приймають участь члени Організації або їх представники.
5.2.4. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
5.2.5. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Головою Організації скликання позачергових Загальних Зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних Зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні Збори.
5.2.6. Про проведення Загальних Зборів члени Організації повідомляються особисто, або через засоби масової інформації, не пізніше як за 5 діб до їх скликання.
5.2.7. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.
5.2.8. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:
– визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.
– внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації.
– прийняття рішення про реорганізацію, а також рішення про припинення діяльності Організації.
– призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
– обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.
– обрання та відкликання Голови Організації.
– обрання Контрольно-ревізійної комісії.
– визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.2.9. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів Організації. Рішення Загальних Зборів приймаються відкритим голосуванням. Кожний член Організації має один голос.
5.2.10. Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на Загальних Зборах.
5.2.11. З питань внесення змін до установчих документів, прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх на Загальних Зборах членів Організації.
5.2.12. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації.
5.2.13. Головує на засіданнях Загальних Зборів Голова Організації. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.
5.3. Правління Організації.
5.3.1. Постійно діючим виконавчим органом Організації є Правління, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю та обирається вперше Установчими зборами, а в подальшому Загальними Зборами, з числа членів Організації у складі п’яти осіб строком на п’ять років. До складу Правління за посадою входить Голова Організації та заступник голови Організації.
5.3.2. У разі особистої письмової відмови будь-кого з членів Правління від займаної посади, або, у разі припинення будь-кого з членів Правління членства в Організації, Загальні Збори обирають нового члена Правління на умовах передбачених п. п. 5.3.1. даного Статуту на відповідну посаду, яку обіймав вибулий член Правління.
5.3.3. Правління підзвітне Загальним Зборам. За результатами власної діяльності та діяльності Організації Правління подає на Загальні Збори звіт на затвердження. Звітний період два роки. На вимогу Загальних Зборів Правління повинно подати звіт у строк визначений Загальними Зборами.
5.3.4. Правління організовує виконання рішень Загальних Зборів. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.3.5. Головою Правління є Голова Організації.
5.3.6. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Організації, крім тих, які згідно з цим Статутом відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.
5.3.7. До компетенції Правління належить:
– підготовка матеріалів на розгляд Загальних Зборів Організації;
– затвердження планів та звітів про їх виконання, щорічного кошторису (бюджету);
– організація виконання рішень Загальних Зборів Організації;
– надання на затвердження Загальним Зборам звіту Організації;
– розробка та реалізація планів, проектів, програм та заходів спрямованих на реалізацію статутних цілей та завдань Організації;
– здійснення моніторінгу за відповідністю діяльності Організації законодавству та цьому Статуту;
– затвердження зразків бланків, печатки, штампів та символіки Організації;
– господарське управління коштами та майном Організації;
– прийняття рішення про заснування, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ, організацій, заснованих на власності Організації, затвердження їх статутів та положень;
– прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів Організації;
– призначення на посаду та звільнення з посади Заступника голови Організації з числа членів Організації, за поданням Голови Організації;
– вирішення інших питань стосовно діяльності Організації, що не відносяться до компетенції Загальних Зборів.
5.3.8. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.
5.3.9. Усі питання, що входять до компетенції Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Засідання скликаються Головою Організації. Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Засідання Правління проводяться за мірою необхідності, але не рідше 1 разу на квартал.Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Правління.
5.3.10. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.
5.3.11. Засідання Правління визнаються правомочними, якщо на них були присутні більше половини членів від загальної кількості членів Правління.
5.3.12. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів Правління. У разі поділу голосів право вирішального голосу належить Голові Організації.

5.4. Голова Організації.
5.4.1. Голова Організації є вищою посадовою особою Організації. Голова Організації обирається вперше Установчими зборами, а вдруге та наступні рази на Загальних Зборах із членів Організації, терміном на 5 років.
5.4.2. В компетенцію Голови Організації входять вирішення всіх питань поточної діяльності Організації, крім питань виключної компетенції Загальних Зборів.
5.4.3. У разі необхідності Голова Організації передає частину своїх повноважень Заступнику голови Організації.
5.4.4. Голова Організаціїмає право здійснювати дії від імені Організації, у тому числі:
– представляє інтереси Організації у місцевих та державних органах, в інших організаціях;
– діє від імені Організації без довіреності в межах встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Загальними Зборами;
– приймає рішення про дату скликання та порядок денний Загальних Зборів;
– підписує від імені Організації установчі та інші документи;
– затверджує документи, які регламентують правила внутрішнього розпорядку Організації, а також взаємодію Організації з іншими організаціями та установами;
– готує та вносить на розгляд Правління подання на призначення особи на посаду Заступника голови Організації;
– затверджує проекти заяв, звернень, програм, клопотань до органів державної влади, організацій, асоціацій, спілок, інших об’єднань, окремих підприємств, установ, організацій, громадян;
– затверджує Положення про членство та облік членів Організації;
– приймає рішення про прийнятті в члени та виключення з членів Організації;
– приймає рішення щодо оперативного управління майном та коштами Організації;
– має право першого підпису фінансової, бухгалтерської та іншої офіційної документації;
– видає довіреності на здійснення дій від імені Організації;
– затверджує штатний розклад, приймає на роботу і звільняти з роботи співробітників Організації, виносити рішення про притягнення їх до відповідальності;
– в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження;
– відкриває рахунки в банках;
– виконувати інші функції, що випливають з цього Статуту та рішення Загальних Зборів.
5.4.5. Посада Голови Організації не є оплачуваною і обирається на громадських засадах.
5.4.6. Голова Організації підзвітний Загальним Зборам і несе перед ними відповідальність за здійснення діяльності Організації та виконання доручень Загальних Зборів. За результатами діяльності Голова Організації подає на Загальні Збори звіт. Звітний період два роки. На вимогу Загальних Зборів Голова Організації повинен подати звіт у строк визначений Загальними Зборами.
5.5. Заступник Голови Організації:
– за дорученням Голови Організації встановлюває функціональні обов‘язки, забезпечує умови праці та оплату працівників Організації;
– за дорученням Голови Організаціїмає право першого підпису фінансової, бухгалтерської та іншої офіційної документації.
– за дорученнямГолови Організації відкриває рахунки в банках;
– організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації;
– виконує всі завдання і функцій, покладені на нього Загальними Зборами, Правлінням та Головою Організації.
5.6. Контрольно-ревізійна комісія Організації.
5.6.1. Перевірка статутної діяльності Організації, її відокремлених підрозділів, здійснюється Контрольно-ревізійною комісією Організації чи незалежною українською або іноземною аудиторською організацією, за рішенням Загальних Зборів.
5.6.2. Контрольно-ревізійна комісія складається зтрьох осіб: Голови Контрольно-ревізійної комісії та двох членів, які обираються Загальними Зборами строком на п’ять роківз числа членів Організації за поданням Голови Організації. Допускається неодноразове повторне обрання однієї і тієї ж особи до складу Контрольно-ревізійної комісії.
Членами Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути особи, які займають будь-які посади у керівних органах Організації.
5.6.3. Голова і члени Контрольно-ревізійної комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.
5.6.4. До повноважень Контрольно-ревізійної комісії належить:
– здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Організації;
– перевірка звітів та фінансової документації Організації, підготовка по ним висновків;
– доступ до всіх фінансово-господарських документів Організації;
– проведення ревізії майна Організації;
– контроль за правильністю витрат коштів Організації за призначенням.
5.6.5. Контрольно-ревізійна комісія перевіряє дотримання Організацією законодавчих та інших актів, що регулюють її діяльність, законність здійснюваної Організацією діяльності, у тому числі угод, здійснюваних Організацією, збереження майна Організації.
5.6.6. Засідання Контрольно-ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Контрольно-ревізійної комісії визнаються правомочними, якщо в них приймають участь більше половини членів від загальної кількості членів Контрольно-ревізійної комісії. На вимогу будь-якого з членів Організації, за рішенням Загальних Зборів або за власною ініціативою Контрольно-ревізійна комісія може проводити позапланові ревізії.
5.6.7. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Організації приймаються простою більшістю голосів.
5.6.8. Контрольно-ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам. Контрольно-ревізійна комісія подає один раз на два роки звіт про проведену ревізію, що супроводжується в необхідних випадках рекомендаціями щодо усунення недоліків, а також висновок про відповідність представлених на затвердження звітів та балансу, дійсному стану справ в Організації з рекомендаціями щодо їх затвердження.
5.7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляду скарг.
5.7.1. Рішення, дії або бездіяльність керівних органів Організації може бути оскаржено членом Організації, права якого порушенні, шляхом подання в письмовій формі відповідної скарги до органу, який прийняв оскаржуване рішення, вчинив дію або допустив бездіяльність або до Загальних Зборів членів Організації.
5.7.2. Скарга можу бути подана протягом двох місяців з моменту прийняття оскаржуваного рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.
5.7.3. Подана скарга реєструється та повинна бути розглянута на найближчому засіданні органу до якого вона подана (Загальних Зборах), а у разі подання скарги Голові Організації – в місячний строк. Відмова в прийнятті скарги не допускається. Про прийняте рішення за результатами розгляду скарги скаржник повідомляється у письмовій формі.
5.7.4. Рішення, дії або бездіяльність керівних органів Організації, а також рішення прийняте за результатами розгляду скарги може бути оскаржене до суду.
5.8. Відокремленні підрозділи Організації.
5.8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правлінням Організації і здійснюють свою діяльність на підставі Положень.
5.8.2. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами і легалізуються шляхом повідомлення про своє заснування і реєстрації у встановленому законом порядку.

6.КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. Організація є неприбутковою організацією.
6.2. Організація може мати у власності кошти, будівлі, споруди, транспортні засоби, обладнання, інвентар та інше майно, а також кошти та цінні папери, необхідні для здійснення статутної діяльності.
6.3. Фінансові ресурси Організації, у тому числі валютні створюються з:
– коштів та майна, що передане Організації її засновниками, членами та державою в установленому порядку;
– надходжень від вступних, членських внесків;
– майна та коштів придбаних в результаті господарської та іншої діяльності створених Організацією госпрозрахункових організацій, заснованих підприємств;
– добровільних благодійних внесків громадян, трудових колективів, творчих спілок, державних установ, громадських організацій
– інших джерел, що не суперечать діючому законодавству.
6.4. Одержання коштів повинно відбуватись із врахуванням збереження гідності Організації та її незалежності від будь-якої організації.
6.5. Кошти та майно організації витрачаються на:
– фінансування статутної діяльності Організації;
– проведення конференцій, семінарів та інших організаційно-методичних заходів для своїх членів;
– утримання штатних співробітників Організації;
– благодійні цілі, організаційні, адміністративні, господарські та інші форми діяльності Організації;
– заохочення найбільш активних членів Організації.
6.6. Договори, зобов’язання, доручення та фінансові документи підписуються Головою Організації або Заступником голови Організації згідно з наданими їм повноваженнями.
6.7. Доходи або майноОрганізації не підлягають розподілу між їх засновникамиабочленами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника абочленатакої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахуваньнасоціальнізаходи).
6.8. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.
6.9. Організація та створені нею установи та організації ведуть облік результатів своєї діяльності, оперативний, бухгалтерський облік і статистичну звітність відповідно до чинного Законодавства, повинні зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
6.10. Результати діяльності Організації відображаються в щоквартальних і річних балансах, у річному звіті, а також інших встановлених законодавством формах звітності. Річні звіти з висновком Контрольно-ревізійної комісії Організації або незалежної аудиторської організації подається на затвердження Зборам Організації.
6.11. Фінансовий рік Організації співпадає з календарним.

7. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
7.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
7.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
7.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
7.4. Організація:
– організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
– проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
– реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.
7.5. Організація має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів для участі в освітніх та спортивних заходах, участі у конференціях тощо, з врахуванням вимог чинного законодавства.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
8.1.Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів. Рішення Загальних Зборів про внесення змін та доповнень до цього Статуту приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.
8.2. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Припинення діяльності Організації може бути здійснене шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.
9.2. Рішення про реорганізацію або саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами якщо за нього проголосували не менше три четвертих членів Організації присутніх на зборах членів. У разі реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Організації переходить до його правонаступників. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
9.3. Майно та кошти ліквідованої Організації після задоволення всіх обґрунтованих майнових претензій, передаються іншій неприбутковій організації, використовуються на статутні або благодійні цілі.
9.4. Порядок припинення діяльності Організації визначається цим Статутом та чинним законодавством України.